Shiny เบื้องต้น

อบรมระยะสั้น หลักสูตร Shiny ขั้นพื้นฐาน

สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษา R และต้องการที่จะสร้างเอกสารหรือเว็บแอปพลิเคชั่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน

ผู้สอน

ดร. สมภพ ศรลัมพ์ (sompob@tropmedres.ac) ดร. นพพล ชูศรี (noppon.c@cmu.ac.th)

เนื้อหา

วันที่ 1:

ช่วงที่ 1: เวลา 9:30 น. - 12:00 น. - แนะนำเรื่องรูปแบบการใช้งาน (UX/UI)

 1. เข้าใจประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (UI)
  • อธิบายเกี่ยวกับ UX/UI
  • ความแตกต่างระหว่าง UX และ UI
 2. หลักการออกแบบ UX/UI
  • ความสำคัญของความใช้งานและความสามารถ
  • ความต้องการในเรื่องความสอดคล้อง ความง่าย และการตอบสนอง
 3. การวิจัย UX และการออกแบบที่ให้มุมมองจากผู้ใช้
  • เข้าใจความต้องการและเป้าหมายของผู้ใช้
  • การสร้างบุคคลิกภาพผู้ใช้และสถานการณ์การใช้งาน
  • แนะนำการสร้างร่างและโปรโตไทป์
 4. แนะนำการทดสอบความสามารถในการใช้งาน
  • เข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของการทดสอบความสามารถในการใช้งาน
  • ประเภททดสอบความสามารถที่แตกต่างกัน
  • การดำเนินการทดสอบความสามารถในการใช้งาน
 5. การบริบททางปฏิบัติ: การสร้างและทดสอบโปรโตไทป์

พักกลางวัน: เวลา 12:00 น. - 1:00 น.

ช่วงที่ 2: เวลา 1:00 น. - 4:30 น. - แนะนำ Shiny และ R

 1. แนะนำ R
  • ประวัติย่อและการใช้งาน
  • ไวยากรณ์พื้นฐานของ R และชนิดข้อมูลพื้นฐาน
  • การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลใน R
 2. แนะนำ Shiny
  • Shiny คืออะไร?
  • เข้าใจแอป Shiny - UI.R และ Server.R
  • การสร้างแอป Shiny “Hello World”
 3. การพัฒนาแอป Shiny พื้นฐาน
  • เข้าใจข้อมูลผู้ใช้งานพื้นฐาน (ข้อความ เลือก, เช็คบ็อกซ์, ฯลฯ)
  • การสร้างผลลัพธ์ที่ตอบสนอง (ตาราง, แผนภูมิ)
  • สำรวจเค้าโครงและพาเนล
 4. การบริบททางปฏิบัติ: การสร้างแอป Shiny พื้นฐาน

วันที่ 2:

ช่วงที่ 3: เวลา 9:30 น. - 12:00 น. - Shiny ระดับกลาง

 1. ปรับแต่งรูปลักษณ์
  • แนะนำธีม Shiny
  • การใช้งานแท็ก HTML ใน Shiny
  • การใช้ CSS ใน Shiny
 2. แนวคิดขั้นสูงของ Shiny
  • เข้าใจการโปรแกรมตอบสนองและแนวคิดเกี่ยวกับความตอบสนอง
  • เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันการแสดงผลและสมการที่ตอบสนอง
 3. การจัดการข้อมูลใน Shiny
  • การใช้งานกรอบข้อมูลใน Shiny
  • การเชื่อมต่อ Shiny กับฐานข้อมูล
 4. การบริบททางปฏิบัติ: พัฒนาแอป Shiny พร้อมคุณสมบัติขั้นสูง

พักกลางวัน: เวลา 12:00 น. - 1:00 น.

ช่วงที่ 4: เวลา 1:00 น. - 4:30 น. - Shiny สำหรับงานวิจัยมาลาเรีย

 1. เข้าใจบริบท
  • อภิปรายความท้าทายและความต้องการเฉพาะในงานวิจัยมาลาเรีย
  • Shiny จะมีประโยชน์อย่างไร?
 2. กรณีศึกษา
  • นำเสนอแอป Shiny ในงานวิจัยทางสุขภาพหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • อภิปรายทฤษฎีและบทเรียนจากประสบการณ์
 3. การพัฒนาแอป Shiny สำหรับงานวิจัยมาลาเรีย
  • กำหนดปัญหา
  • ร่างของการแก้ไขปัญหา
  • การพัฒนาแอปขั้นต่อไปตามขั้นตอน
 4. สรุปและสอบถามคำถาม
  • อภิปรายแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ในอนาคต
  • การตอบคำถามที่เหลืออยู่
  • สรุปหลักสูตร

แนะนำตัว

 • นพพล
  • ศิษย์เก่ามหิดลวิทยานุสรณ์
  • PhD Computing Science
  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สมภพ
  • ศิษย์เก่ามหิดลวิทยานุสรณ์
  • PhD BioMolecular Sciences
  • ปัจจุบันเป็นักวิจัยที่หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล อ๊อกซ์ฟอร์ด
 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแนะนำตัวเอง
  • ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น
  • หน่วยงาน
  • ทำไมถึงอยากเรียน Shiny หรือทำวิจัยเรื่องอะไร

เอกสารอ้างอิง/หนังสือ และ codes

หนังสือที่อยากแนะนำสำหรับการใช้งาน Shiny
1. Mastering Shiny by Hadley Wickham
2. Outstanding User Interfaces With Shiny by David Granjon
3. Engineering Production-Grade Shiny Apps by Colin Fay
4. The Shiny AWS Book by Matt Dancho

สำหรับการอบรมนี้ code บางส่วนถูกเก็บไว้ที่ https://github.com/AMMNet-Thailand/ShinyWorkshop